Algemene Voorwaarden voor de KultuurCentrale

De KultuurCentrale, platform van het Kultuurloket is eigendom van het KultuurLoket, onderdeel van stichting VRIJDAG h.o.d.n. KultuurCentrale (hierna KultuurCentrale) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56651112 en is gevestigd aan Sint Jansstraat 7 (9712 JM) te Groningen.

Artikel 1 - Algemeen

 • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • 2. Berichten: het aanbod van een Gebruiker aan een andere Gebruiker.
 • 3. KultuurCentrale: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Gebruiker.
 • 4. Consument: de natuurlijke persoon niet in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • 5. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 • 6. Diensten: het publiceren van Berichten en/of het reageren op Berichten.
 • 7. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon (niet) in de uitoefening van beroep of bedrijf die gebruik maakt van de Website.
 • 8. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon (niet) in de uitoefening van beroep of bedrijf dat een Overeenkomst aangaat met KultuurCentrale.
 • 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en KultuurCentrale, alsmede voorstellen van KultuurCentrale voor Diensten die door KultuurCentrale aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door KultuurCentrale.
 • 10. Website: www.kultuurcentrale.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen KultuurCentrale en Opdrachtgever en op het gebruik van de Website door elke Gebruiker.
 • 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 • 3. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn uitgesloten.
 • 4. KultuurCentrale gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruikers. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van KultuurCentrale. KultuurCentrale zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van KultuurCentrale.
 • 5. De Website van KultuurCentrale is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten.
 • 6. Als aanbieder van de Website, is KultuurCentrale geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruikers onderling.
 • 7. KultuurCentrale heeft geen controle over, en biedt nimmer garantie voor de kwaliteit, geschiktheid, volledigheid, juistheid, (il)legaliteit, beoordelingen en/of recensies van de Berichten, of de Gebruiker die de betreffende Berichten heeft geplaatst. KultuurCentrale wijst erop dat elke Gebruiker een zelfstandige onderzoeksplicht heeft om te onderzoeken of de getoonde Berichten voldoet aan het hierboven genoemde. Eventuele afbeeldingen bij de Berichten zijn enkel en alleen bedoeld als weergave. Een Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze afbeelding(en), en is nimmer aan te merken als een goedgekeurde afbeelding door KultuurCentrale.
 • 8. De inhoud van geplaatste Berichten of delen daarvan kunnen weergegeven worden in nieuwsbrieven van het KultuurLoket.
 • 9. De Website kan links bevatten naar websites van derden. Op de websites van derden kunnen andere cookies en/of privacy statements van toepassing zijn. KultuurCentrale is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van de (inhoud van de) websites van derden. Een link op de Website naar een derde is nimmer aan te merken als een goedkeuring van KultuurCentrale van de (diensten van) de derde.
 • 10. Het is Gebruiker verboden om de Overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 - Gebruik van de Website

 • 1. KultuurCentrale kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.
 • 2. Het verifiëren van Gebruikers is niet waterdicht. Desondanks neemt KultuurCentrale alle in redelijkheid te nemen maatregelen die van haar verwacht kunnen worden met betrekking tot het verificatieproces.Tevens heeft KultuurCentrale het recht om Gebruikers te screenen op basis van openbare registers van strafrechtelijke veroordelingen (indien beschikbaar).
 • 3. Het is elke Gebruiker verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KultuurCentrale. Hieronder wordt tevens verstaan de inhoud van de Berichten.
 • 4. De (inhoud van) de Website en Berichten kan beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten en/of handelsmerken. Door de Website te gebruiken gaat elke Gebruiker ermee akkoord dat de intellectuele eigendomsrechten berusten bij KultuurCentrale en/of de Gebruiker die de Berichten heeft geplaatst. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van KultuurCentrale en derden, alsmede op de goede naam van KultuurCentrale. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke berusten uitsluitend bij KultuurCentrale en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker. Het is een Gebruiker verboden om de inhoud te gebruiken, aan te passen, te kopiëren, in licentie te geven, verkopen of anderszins te exploiteren. Een Gebruiker heeft slechts een beperkt gebruiksrecht om gebruik te maken van de Website.
 • 5. Gebruiker is het voorts niet toegestaan om de (persoons)gegevens van Gebruikers die Berichten op de Website hebben geplaatst te verwerken, verzamelen of op andere wijze te gebruiken ten behoeve van acquisitie of het aanbieden eigen diensten of producten.
 • 6. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KultuurCentrale aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website.
 • 7. KultuurCentrale is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat KultuurCentrale is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor KultuurCentrale bekend was.
 • 8. Een Gebruiker heeft toegang tot de informatie zoals gepubliceerd en weergegeven op de Website. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website of in zijn account plaatst. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker KultuurCentrale onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 • 9. KultuurCentrale is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.

Artikel 4 - Het account

 • 1. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van bepaalde functies van de Website, zoals het publiceren of bekijken van Berichten. Voor de zakelijke gebruiker geldt dat de persoon die de registratie verricht, verklaart en garandeert dat hij/zij de bevoegdheid heeft om de onderneming juridisch te binden en alle benodigde toestemmingen en licenties verschaft aan KultuurCentrale die nodig zijn ten behoeve van de juiste uitvoering van de Overeenkomst.
 • 2. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord.
 • 3. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 • 4. Elke Gebruiker kan meerdere accounts registeren waarbij unieke mailadressen worden gebruikt. Het account is persoonlijk en mag niet overgedragen worden, tenzij anders overeengekomen.
 • 5. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met KultuurCentrale. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).
 • 6. Slechts nadat het account is aangemaakt, kan een Gebruiker acties uitvoeren op de Website.
 • 7. Voor de doelgroepen in de categorie ‘kunst en cultuur als werk’ ontwikkelt KultuurCentrale commerciële diensten. Bij het aanmaken van een account gaat Gebruiker akkoord met deze toekomstige aanpassing. KultuurCentrale zal alle profielhouders over deze aanpassingen op de hoogte brengen als de diensten ingevoerd gaan worden.

Artikel 5 - Plaatsen van Berichten

 • 1. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijk voor alle inhoud die de Gebruiker beschikbaar stelt op of via de Website. Door het plaatsen van informatie en/of content op de Website Garandeert de gebruiker dat zij de eigenaar is van alle gegevens die zij publiceert, dan wel gemachtigd/bevoegd is om dergelijke informatie te publiceren/ openbare op de Website. Gebruiker staat er voor in dat alle informatie en/of gegevens die zij via de Website publiceert, geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, noch een schending van de toepasselijke wet/ en regelgeving.
 • 2. Het is elke Gebruiker voorts verboden om Berichten te uploaden, reacties te plaatsen of op andere wijze content op de Website te publiceren en/of te verspreiden via de Website in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, intimideert, lasterlijk is, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, gewelddadig, haat zaaiend is, aanstootgevend, obsceen, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige schadelijke en/of illegale inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen of de Website. KultuurCentrale kan de geplaatste content, die een of meerdere van bovengenoemde inhoud bevat verwijderen. KultuurCentrale zal de betreffende Gebruiker die de content heeft geplaatst hiervan op de hoogte stellen. KultuurCentrale respecteert het auteursrecht van derden en verwacht van de Gebruikers van de Website dat zij hetzelfde doen.
 • 3. Elke Gebruiker gaat ermee akkoord door informatie en/of gegevens via de Website te uploaden, publiceren of op andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, dat Gebruiker een kosteloze, niet-exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare (gebruiks)licentie voor de betreffende content verstrekt ten behoeve van de exploitatie- en commercialiseringsrechten. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot het recht van KultuurCentrale om de content te gebruiken, kopiëren, publiceren, wijzigen en (delen daarvan) te delen en/of te promoten ten behoeve van de Website op internet en/of (social media) kanalen.
 • 4. Indien een Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf een dienst of product aanbiedt via Berichten is Gebruiker verplicht om (i) de volledige prijs te benoemen, inclusief alle onvermijdbare kosten en (ii) de prijs inclusief btw te tonen.
 • 5. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker KultuurCentrale onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken en/of eventuele gebreken zelf herstellen.
 • 6. KultuurCentrale is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 6 - Opschorting en ontbinding Berichten

 • 1. KultuurCentrale heeft het recht om de Berichten van Gebruiker (en/of haar andere Diensten) op te schorten indien Gebruiker niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de inhoud van de Berichten in strijd is met deze voorwaarden, of de Berichten misleidend is of anderszins schade veroorzaakt aan andere Gebruikers of derden.
 • 2. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 7 - Notice and Takedown

 • 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is KultuurCentrale verplicht hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. KultuurCentrale komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.
 • 2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Gebruiker.
 • 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 • 4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van KultuurCentrale of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is KultuurCentrale tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker zoals het beperken of uitschakelen van het plaatsen van Berichten, reacties en meer. KultuurCentrale zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is KultuurCentrale aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker.
 • 5. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij KultuurCentrale over inbreuk makende of illegale Berichten, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via info@kultuurloket.nl
 • 6. KultuurCentrale is niet verantwoordelijk indien een Gebruiker geld overmaakt aan een andere Gebruiker ten behoeve van een door de Gebruiker aangeboden dienst of product, en de dienst of het product en/of Gebruiker blijkt niet echt te zijn. KultuurCentrale wijst elke Gebruiker er op dat elke Gebruiker zelf dient na te gaan of de Berichten kloppen, of dat het mogelijk een misleidende Berichten zijn, of er op andere wijze sprake is van oplichting. KultuurCentrale heeft op de website een pagina waarin uitleg wordt gegeven over het herkennen van een oplichter.

Artikel 8 - Beschikbaarheid Website

 • 1. KultuurCentrale staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. KultuurCentrale spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. KultuurCentrale is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. KultuurCentrale is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
 • 2. KultuurCentrale is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van KultuurCentrale ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Website. KultuurCentrale kan, tijdelijk en met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruikers, de beschikbaarheid van de Website beperken indien KultuurCentrale dit noodzakelijk acht gelet op eventuele capaciteitslimieten, de veiligheid/integriteit van de servers van KultuurCentrale, of om onderhoud uit te voeren aan de Website. KultuurCentrale is gerechtigd om onderhoud te verrichten aan de Website en kan nieuwe functionaliteiten en introduceren. KultuurCentrale zal de Gebruikers zoveel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan de Website, tenzij dergelijke wijzigingen van minimale aard zijn zonder dat dit een wezenlijk effect heeft op eventuele contractuele verplichtingen.
 • 3. KultuurCentrale heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de verkoop van de aangeboden diensten of producten door Gebruikers, en geeft geen garantie over de kwaliteit van het aangebodene, de bevoegdheid van een Gebruiker om de dienst of het product te verkopen, noch over de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verplichting om onderzoek te doen naar de het betreffende product of de dienst die door een andere Gebruiker wordt aangeboden via de Berichten. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. KultuurCentrale is nimmer aansprakelijk indien de dienst of het product niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker.

Artikel 9 - Bemiddeling

 • 1. KultuurCentrale biedt de Website aan en bemiddelt bij de totstandkoming van een Overeenkomst tussen Gebruikers ten aanzien van het kopen van tickets van derden. KultuurCentrale stuurt de Gebruiker door naar de website van een andere Gebruiker (de verkopende partij) waar de tickets gekocht kunnen worden.
 • 2. KultuurCentrale is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van de koopovereenkomst tussen Gebruikers.
 • 3. Door het aanschaffen van de tickets via een link op de website van KultuurCentrale gaat Gebruiker direct een koopovereenkomst aan met de verkopende partij voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst dienen door Gebruiker zelf opgelost te worden met de verkopende partij. KultuurCentrale heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de levering van de aangeboden tickets.

Artikel 10 - Betaling en incassobeleid

 • Het recht om gebruik te maken van de website is niet onderworpen aan een betalingsverplichting.

Artikel 11 - Beperking van Aansprakelijkheid

 • 1. KultuurCentrale is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van KultuurCentrale, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van KultuurCentrale en (xi) overige situaties die naar het oordeel van KultuurCentrale buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 • 2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit KultuurCentrale alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van (i) het gebruik van de Diensten van KultuurCentrale, (ii) het aanbieden van de diensten of producten van (andere) Gebruikers via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van KultuurCentrale en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website.
 • 3. KultuurCentrale sluit alle gevolgschade uit.
 • 4. Indien en voor zover KultuurCentrale aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van 250 euro.
 • 5. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van KultuurCentrale vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij KultuurCentrale binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van KultuurCentrale.

Artikel 12 - Vrijwaring

 • Gebruiker vrijwaart KultuurCentrale voor aanspraken van derden ten aanzien van de door haar geleden schade op grond van (i) het gebruik van de diensten of producten, (ii) het gebruik van Diensten van KultuurCentrale, (iii) de onrechtmatige inhoud van de Berichten en/of het aangebodene (iv) alsmede het sluiten van een overeenkomst op grond van een Bericht.

Artikel 13 - Klachten

 • 1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van KultuurCentrale, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@kultuurloket.nl met als onderwerp “Klacht”.
 • 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil KultuurCentrale de klacht in behandeling kunnen nemen.
 • 3. KultuurCentrale zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 • 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 14 - Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

 • Het staat KultuurCentrale vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Gebruiker zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Gebruiker het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Gebruiker de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Gebruiker zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de Overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Gebruiker niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Gebruiker vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

 • 1. Op de rechtsverhouding tussen KultuurCentrale en Opdrachtgever, en KultuurCentrale en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen KultuurCentrale en Opdrachtgever, of door het gebruik van de Website door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland (locatie Groningen) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Groningen, 13 april 2021.

De KultuurCentrale is mede mogelijk gemaakt door

Nationaal Programma GroningenProvincie GroningenHet Cultuurfonds
Deel de KultuurCentrale via
KultuurLoket

De KultuurCentrale is eigendom van het KultuurLoket. Het KultuurLoket is de verbindende schakel tussen amateurs, professionals en instellingen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren. We zijn er voor iedereen die muziek, theater, dans, literatuur of beeldende kunst (mogelijk) maakt in de provincie Groningen.

RTV-Noord
RTV Noord is mediapartner van de KultuurCentrale